POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Lokalni z siedzibą przy ul. Antoniego Józefczaka 29 / 40, 41-902 Bytom, Polska wpisana do KRS pod numerem: 0000814704; NIP 6263036748; REGON 384907828

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, panem Marcinem Zemła w następującej formie:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: ado@lokalni.org.pl

  2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celach statystycznych, umożliwienia korzystania z projektu teleklasa.lokali.pl, dostarczania informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w systemie. Podstawowe dane przetwarzane w celu realizacji usługi to imię i nazwisko nauczyciela oraz jego służbowy adres e-mail. Pozostałe dane przetwarzane przez system nie są utrwalane jedynie w sposób tymczasowy do potrzeb transmisji i zalezą od Pastwa. Nie wykraczają jednak poza imię i nazwisko uczestników, Dane związane z transmisja obrazu i dźwięku nie są przechowywane i trwale zapisane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. Do momentu wycofania zgody na korzystanie z projektu;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom państwowym.

PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie są przekazywane poza obszar EOG

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE

Państwa dane nie mogą być poddawane profilowaniu automatycznemu

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny oraz umów zawartych z podwykonawcami w zakresie niezbędnym do wykonania w/w przepisu prawa.